Dorpsraad Nes aan de Amstel

De Dorpsraad is een adviescommissie en beschikt uitsluitend over adviserende bevoegdheden. Zij bestaat uit zeven leden en vergadert eenmaal per maand.

De samenstelling

De Dorpsraad bestaat uit zeven leden, samen het Algemeen bestuur. Er is ook een Dagelijks bestuur. De Dorpsraad wordt ter zijde gestaan door een secretaris. De secretaris is door burgemeester en wethouders aangewezen en in dienst van de gemeente Amstelveen.

De eerste Dorpsraad is geïnstalleerd op woensdag 29 augustus 1979. Deze kwam voort uit het destijds bestaande "Comité-Nesser Belang". Evenals dit comité draagt de Dorpsraad Nes aan de Amstel een niet-politiek karakter. De taken en bevoegdheden voor de Dorpsraad zijn vastgelegd in de Verordening Dorpsraad Nes aan de Amstel. De Dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester adviseren.

De vergaderingen van de Dorpsraad

Het Algemeen bestuur van de Dorpsraad vergadert in de regel elke tweede dinsdag van de maand. Met uitzondering van de maanden juli en augustus. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Dorpshuis van Nes aan de Amstel 'De Nesse' aan de Pastoor van Zantenlaan 33.

Voor de datum en de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad verwijzen wij u naar de website van Nes aan de Amstel. Daar vindt u tevens de notulen van de vergaderingen, de informatiebulletins, correspondentie, jaarverslagen en de samenstelling van de huidige Dorpsraad.