Onderscheidingen

Lintjes

Koninklijke onderscheidingen

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering van onze Koning voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.
Er zijn verschillende soorten onderscheidingen, de meest bekende is: De Orde van Oranje Nassau.

De Orde van Oranje Nassau

Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau als hij of zij zich gedurende tenminste 15 jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Mensen die waardering en erkenning vanuit de samenleving verdienen omdat zij zich, vaak naast hun werk, geheel belangeloos, vaak in alle bescheidenheid en gedurende vele jaren inzetten voor het maatschappelijk welzijn, anderen hebben gestimuleerd, aangemoedigd en/of bijgestaan.

De nadruk bij een benoeming in de Orde van Oranje Nassau ligt op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Denk hierbij aan onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk, op cultureel, maatschappelijk en politiek gebied, in de sport en voor verenigingen of die belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Kortom: het gaat hier om bijzondere, persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herkenbaar zijn in de samenleving.

Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten echt hetgeen overstijgen wat redelijkerwijs van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De samenleving moet er baat bij hebben.

Een Koninklijke onderscheiding aanvragen

U kunt alleen voor een ander een onderscheiding aanvragen, niet voor uzelf.
Kijk eerst op www.lintjes.nl, daar vindt u de criteria waaraan kandidaten moeten voldoen en de procedure voor de aanvraag.
Voordat u een aanvraag doet, is het verstandig contact op te nemen met de gemeente om te overleggen of uw aanvraag kans van slagen heeft. U kunt hiervoor Lilian Aarts benaderen op telefoonnummer (020) 540 48 12.

Koninklijke onderscheidingen worden meestal uitgereikt tijdens zogenaamde Algemene Gelegenheid, oftewel de “Lintjesregen”. Deze valt meestal op de dag vóór Koningsdag. Ook kunnen onderscheidingen aangevraagd worden voor een andere officiële gelegenheid zoals een jubileum of een afscheid.

Tijdstip van indienen

Aanvragen voor de Algemene Gelegenheid moeten uiterlijk voor half juli van het voorafgaande jaar worden ingediend. Eerder indienen wordt echter zeer op prijs gesteld. Koninklijke onderscheidingen voor een andere gelegenheid moeten uiterlijk vijf maanden van te voren bij de burgemeester ingeleverd zijn.

Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig degene voor wie u een onderscheiding aanvraagt niet van te voren in te lichten.

De procedure

Uw aanvraag kunt u alleen schriftelijk indienen. U richt uw brief met volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier koninklijke onderscheiding aan de burgemeester. Gemeente Amstelveen, ter attentie van de heer drs. H.B. Eenhoorn, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.
De burgemeester beoordeelt het voorstel, doet een antecedentenonderzoek en dient een voorstel in bij de commissaris van de Koning. Het Kabinet van de commissaris toetst het voorstel en stuurt het, voorzien van een advies naar het Kapittel van de Civiele Orde in Den Haag. Het Kapittel adviseert de minister die het aangaat. De minister beslist en stuur bij een positieve beslissing de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning.

Nadat de uitslag bekend is, in veel gevallen kort voor de uitreikdatum, worden de commissaris van de Koning en de burgemeester hiervan op de hoogte gesteld. De onderscheiding wordt in principe uitgereikt door de burgemeester.

Op www.lintjes.nl treft u het nieuwste aanvraagformulier aan. Deze dient u op te sturen naar lilian.aarts@amstelveen.nl

Gemeentelijke onderscheidingen

De procedure bij een gemeentelijke onderscheiding (Bronzen legpenning) is eenvoudiger en verloopt sneller dan bij een koninklijke onderscheiding. Een gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere of opvallende manier hebben ingespannen voor de Amstelveense samenleving. De betreffende persoon heeft zich langdurig en in bijzondere mate voor de gemeente en/of gemeenschap verdienstelijk gemaakt en is zeer maatschappelijk betrokken. De gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en erkenning van de lokale gemeenschap voor de inspanningen die zijn verricht. Om voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking te komen hoeft men niet in Amstelveen te wonen.

De procedure

Uw aanvraag kunt u alleen schriftelijk indienen. U richt uw brief met volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier gemeentelijke onderscheiding aan de burgemeester.

Gemeente Amstelveen
ter attentie van de heer drs. H.B. Eenhoorn.
Postbus 4
1180 BA Amstelveen.

De burgemeester beoordeelt het voorstel, daarna wordt het voorstel besproken in het college van burgemeester en wethouders. Na de vergadering is de uitslag bekend. De onderscheiding wordt in principe uitgereikt door de burgemeester.
De procedure neemt ongeveer 6 tot 8 weken in beslag.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen, die tenminste 50 jaar (of een volgend meervoud van 25 jaar) bestaan.
De activiteiten van de vereniging of de instelling moeten zijn van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel liggen op het gebied van de sport.

Overige onderscheidingen

Voor inlichtingen over alle andere koninklijke onderscheidingen, het Predicaat Koninklijk, Predicaat Hofleverancier, Carnegie Heldenfonds en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, kunt u zich richten tot Lilian Aarts via telefoonnummer (020) 540 48 12 of per e-mail via lilian.aarts@amstelveen.nl