Evenement organiseren

Als u in Amstelveen een evenement wilt organiseren, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente en moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Verschillende evenementen

In Amstelveen maken we onderscheid in vier categorieën evenementen op basis van hoe risicovol het evenement is. Per categorie gelden er andere voorwaarden. De risico’s worden bepaald aan de hand van de risicomatrix. Deze dient u zelf in te vullen en kunt u ontvangen door een e-mail te sturen aan Risicomatrix-evenementen@amstelveen.nl.
 • Klein evenement:Klasse 0 volgens het risicoanalysemodel - tot 5 punten
 • Regulier evenement: Klasse A volgens het risicoanalysemodel - 6 - 15 punten
 • Aandacht evenement:Klasse B volgens het risicoanalysemodel -16 - 25 punten
 • Risico evenement:Klasse C volgens het risicoanalysemodel -26 of meer punten

Klein evenement

Voor een klein evenement, straatfeest of buurtbarbecue heeft u geen vergunning nodig. U dient 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement een compleet meldingsformulier klein evenement in.

Voor een klein evenement hoeft u geen leges te betalen.

Voorwaarden

Als uw evenement aan alle onderstaande voorwaarden voldoet is uw evenement altijd een klein evenement:
 • Er is een organisator, die aanwezig en mobiel bereikbaar is tijdens het evenement;
 • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen;
 • Het evenement vindt plaats in één aaneengesloten periode tussen 07.00 en 23.00 uur, met dien verstande dat het evenement op zondag niet vóór 13:00 uur plaatsvindt;
 • In afwijking op punt 3 kan een klein evenement ook in het weekend en op feestdagen plaatsvinden in één aangesloten periode tussen 07.00 en 01.00 uur (met dien verstande dat het evenement op de dag voorafgaand aan een werkdag tot 23.00 uur plaatsvindt);
 • Er worden geen tenten geplaatst die groter zijn dan 30m2;
 • Publiek toegankelijke podia en tribunes zijn niet hoger dan 0,75 meter;
 • Het evenement vindt niet plaats in het Stadshart;
 • De locatie, waar het evenement wordt gehouden, is te allen tijde bereikbaar voor voertuigen van politie, brandweer en ambulancedienst. De minimale vrije hoogte boven de rijbaan is 4,20 meter en de minimale vrije breedte van de rijbaan is 3,50 meter;
 • De gebruikte openbare ruimte wordt schoon en veilig achtergelaten. Ballonnen mogen niet worden opgelaten;
 • Er wordt geen alcohol geschonken en/of muziek (tenzij achtergrondmuziek) ten gehore gebracht.

Regulier evenement

Voor een regulier evenement heeft u een vergunning nodig. U dient 8 weken voorafgaand aan de eerste dag van het evenement een compleet aanvraagformulier evenementenvergunning in. Bij de aanvraag dient u ook een compleet veiligheidsplan in, inclusief plattegrond(en).

Een evenementenvergunning voor een regulier evenement kost € 153,55 aan leges.

Onbepaalde tijd

Voor een regulier evenement kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend. Dit betekent dat de vergunning ook de volgende jaren voor hetzelfde evenement kan worden verlengd. De vergunning voor onbepaalde tijd kan verleend worden bij een tweede indiening van de aanvraag. De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Bij de aanvraag wordt ook een compleet veiligheidsplan ingediend, inclusief plattegrond(en);
 • Minimaal 8 weken voorafgaand aan de eerste dag van het jaarlijkse evenement wordt de risicomatrix opnieuw ingediend;
 • Aanpassingen die direct of indirect van invloed zijn op de openbare orde en/of veiligheid van het te organiseren evenement worden tijdig ingediend. Aan de hand van deze aanpassingen wordt beoordeeld of wederom gebruik kan worden gemaakt van de vergunning of dat er een nieuwe vergunning nodig is;
 • De vergunning wordt persoonlijk aan de organisator verstrekt en is niet overdraagbaar. Als er een andere organisator is voor hetzelfde evenement, dan vervalt de vergunning voor onbepaalde tijd.
De burgemeester behoudt altijd het recht de vergunning te weigeren, in te trekken of anderzijds maatregelen te nemen in het belang van openbare orde en veiligheid.

Het verlengen van de vergunning is kosteloos.

Aandacht evenement

Voor een aandacht evenement heeft u een vergunning nodig. U dient 12 weken voorafgaand aan de eerste dag van het evenement een compleet aanvraagformulier evenementenvergunning in. Bij de aanvraag dient u ook een compleet veiligheidsplan in, inclusief plattegrond(en).

Een evenementenvergunning voor een aandacht evenement kost € 636,70 aan leges.

Voor reguliere evenementen worden geen vergunningen voor onbepaalde tijd verleend.

Risico evenement

Voor een risico evenement heeft u een vergunning nodig. U meldt dit evenement voor 1 december in het voorafgaande jaar en tot 1 jaar voorafgaand aan het evenement bij de gemeente via het meldingsformulier risico evenement. Daarnaast dient u 26 weken voorafgaand aan de eerste dag van het evenement een compleet aanvraagformulier evenementenvergunning in. Bij de aanvraag dient u ook een compleet veiligheidsplan in, inclusief plattegrond(en).

Een evenementenvergunning voor een risico evenement kost € 6.448,25 aan leges.

Voor reguliere evenementen worden geen vergunningen voor onbepaalde tijd verleend.

Veiligheidsplan

Bij het indienen van de vergunningaanvraag voor een evenement hoort een veiligheidsplan. In dit plan beschrijft u welke maatregelen worden getroffen om:
 • De veiligheid van bezoekers te waarborgen;
 • De gezondheid van bezoekers te waarborgen;
 • De bereikbaarheid tijdens het evenement te waarborgen.
Ook geeft u in het veiligheidsplan plattegronden van de inrichting van het evenemententerrein.

De gemeente heeft een Handreiking Leidraad Opzetten Veiligheidsplan Evenementen opgesteld, dat als basis dient voor het veiligheidsplan. Zie hiervoor onderstaande download.

Geluid

Wilt u tijdens uw evenement meer geluid produceren binnen een inrichting, dan moet u ook een melding incidentele festiviteit indienen.

Alcohol

Wilt u tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank schenken? Dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig van de Drank- en Horecawet. Tegelijk met uw aanvraag voor een evenementenvergunning dient u een aanvraag in voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank. In het aanvraagformulier evenementenvergunning is hiervoor als bijlage een apart aanvraagformulier opgenomen.

Voorschriften

Het schenken van zwak-alcoholhoudende drank moet onder onmiddellijke leiding plaatsvinden van een persoon die:
- de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
- niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
- beschikt over een verklaring 'kennis en inzicht sociale hygiëne' (SVH).

Het schenken van sterke drank op evenementen is niet toegestaan.

Welke documenten heeft u voor uw aanvraag nodig?

 • aanvraagformulier Evenementenvergunning
 • alle benodigde documenten (indien van toepassing) genoemd in het aanvraagformulier.

Kosten vergunningen

Het verlengen van de vergunning is kosteloos.
 • Vergunning klein evenement is gratis
 • Vergunning regulier evenement kost € 76,80
 • Meerjarige evenementenvergunning kost € 153,33
 • Een evenementenvergunning voor een aandacht evenement kost € 636,70 aan leges.
 • Een evenementenvergunning voor een risico evenement kost € 6.448,25 aan leges.
De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
De regels voor het houden van een evenement zijn beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 5.3 en de evenementennota.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank