Geluidhinder ontheffing

Verwacht u geluidhinder te veroorzaken, met bijvoorbeeld een bouwmachine, generator of geluidsapparatuur? Dan heeft u een ontheffing geluidhinder nodig.

Wie kan een ontheffing geluidhinder aanvragen?

U kunt als bedrijf of als particulier een ontheffing aanvragen.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

  • aanvraagformulier
  • situatieschets (schaal 1:100 of 1:200) met daarop duidelijk aangegeven waar de geluidproducerende apparaten komen te staan

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Bij de beoordeling van een ontheffingsaanvraag let de gemeente op:
  • de handhaving van de openbare orde;
  • het voorkómen of beperken van overlast;
  • de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen of goederen;
  • welke maatregelen u zelf kunt nemen om de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken;
  • de tijden waarvoor u de ontheffing aanvraagt.

Hoe vraagt u de ontheffing aan?

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de gevraagde documenten naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen.
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag brengt de gemeente kosten in rekening.
Deze ontheffing kost € 76,80 (2017).
Uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit moet u een complete aanvraag indienen. Als u niet tijdig een complete aanvraag indient, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
De regels rond geluidhinder zijn vastgelegd in artikel 3.1 en 3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen en in artikel 8.4 Bouwbesluit.