Melding klein evenement

Wilt u een klein evenement organiseren? Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u volstaan met een melding. Anders vraagt u een evenementenvergunning aan.
Onder een evenement wordt verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zowel binnen en/of buiten. Wilt u een straatfeest houden? Dan kunt u volstaan met een melding van het straatfeest.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u kunt voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunt u volstaan met een melding van het evenement.
 • Er zijn maximaal 250 personen aanwezig bij het evenement.
 • Het evenement vindt niet plaats in het Stadshart, zoals vastgelegd in bijlage 2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Amstelveen
 • Het evenement vindt gedurende maximaal één dag plaats.
 • Het evenement vindt plaats in de openbare buitenruimte of binnen.
 • Het evenement vindt niet plaats op zondag voor 13:00 uur.
 • Het evenement eindigt op zondag t/m donderdag niet later dan 23:00 uur en op vrijdag en zaterdag niet later dan 01:00 uur.
 • Er wordt geen tent gebruikt voor meer dan 50 personen.
 • De openbare weg blijft toegankelijk voor al het verkeer. Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan of veroorzaakt anderszins geen belemmering voor het verkeer, inclusief voetgangers.
 • Er wordt geen zwak alcoholhoudende drank geschonken, tenzij daarvoor ontheffing is verleend op basis van artikel 35 van de Drank en Horecawet.
 • Er wordt geen sterke drank geschonken.
 • Het evenement veroorzaakt geen overmatige geluidhinder, er wordt geen gebruik gemaakt van versterkte muziek. Onversterkte muziek mag alleen ten gehore worden gebracht op zondag t/m donderdag tot 23:00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 01:00 uur.
 • Parkeren van voertuigen geschiedt alleen in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen of op een andere geschikte en wettelijk toegestane wijze.
 • Er worden geen objecten geplaatst met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 15m2.

Wat zijn de veiligheidsvoorschriften?

Er zijn ook een aantal veiligheidsvoorschriften waar u zich aan moet houden.
 • De organisatie van het evenement houdt zich aan de ingediende plattegrondtekening.
 • De contactpersoon tijdens het evenement is gedurende het gehele evenement telefonisch bereikbaar.
 • De veiligheid van het publiek mag op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht.
 • Alle aanwijzingen en bevelen van de met controle belaste ambtenaren moeten stipt en direct in acht worden genomen.
 • De locatie waar het evenement gehouden is te allen tijde bereikbaar te zijn voor voertuigen van de politie, brandweer en ambulancedienst. Minimale vrije hoogte boven de rijbaan is 4.20m en minimale vrije breedte van de rijbaan is 3.50m.
 • Eventuele brandkranen en waterwinplaatsen zijn bereikbaar voor de brandweer.
 • De nooduitgangen zijn te allen tijde vrij en zijn direct zonder het gebruik van hulpmiddelen te openen.
 • Kabels voor stroomvoorzieningen hangen ten minste op 4.50m boven de grond. Kabels voor stroomvoorzieningen op de grond zijn voorzien van goedgekeurde loopmatten.
 • De aanwezige bomen en beplanting worden ontzien en waar nodig beschermd.
 • Bedrijfsmatige verkoop van goederen is verboden.
 • De gebruikte openbare ruimte wordt schoon achtergelaten.
 • Als er door het evenement schade ontstaat die verwijtbaar is aan de organisatie, dan wordt de schade op kosten van de organisator hersteld.
 • Omwonenden binnen een straal van 100m zijn ten minste 2 dagen van te voren door de organisatie schriftelijk in kennis gesteld van het evenement en de daarmee gepaard gaande hinder.

Wat zijn de brandveiligheidsvoorschriften?

Naast de voorwaarden en veiligheidsvoorschriften die gelden voor meldingsplichtige evenementen, kunnen er tevens brandveiligheidsvoorschriften van toepassing zijn op het evenement. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een tent, het gebruiken van een (bak)kraam, voor het bakken en braden met gebruik van een warmtebron. De brandveiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op uw evenement dienen te worden nageleefd.
 • Brandveiligheidsvoorschrift ‘Mobile (bak) kraam’
 • Brandveiligheidsvoorschrift ‘Vaste (bak) kraam’
 • Brandveiligheidsvoorschrift ‘Gebruik open vuur voor bakken en braden’
Deze voorschriften vindt u als bijlagen bij het meldingsformulier.

Let op!

In het kader van de openbare orde en veiligheid kan de burgemeester op basis van risicofactoren een melding, die al akkoord is bevonden, achteraf intrekken en het evenement verbieden of staken.

Hoe meldt u een klein evenement?

U kunt een klein evenement digitaal en schriftelijk melden.

Digitale melding

Dat kan door een mail voorzien van het meldingsformulier en de bijlagen te sturen naar gemeente@amstelveen.nl

Schriftelijke melding

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan moet u een evenementenvergunning aanvragen voor uw evenement en kan niet worden volstaan met een melding.

U stuurt het meldingsformulier, inclusief plattegrondtekening naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen
Aan de melding klein evenement zijn geen kosten verbonden.
De melding moet uiterlijk 10 werkdagen (2 weken) van tevoren worden ingediend. Indien de melding wordt ingediend minder dan 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt, wordt de melding niet akkoord verklaard en mag het evenement niet plaatsvinden.
De regels voor het houden van het evenement zijn beschreven in:

Bijzondere situaties en aandachtspunten

Brandveilig gebruik

Als een meldingsplichtig evenement plaatsvindt in een gebouw, dan gelden voor dat gebouw brandveiligheidsvoorschriften. Deze gebruiksvoorschriften liggen vast in de op dat gebouw rustende (gebruiks)regels in het kader van Bouwbesluit en/of in de gebruiksvergunning. In alle gevallen moeten de brandveiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd. Een evenement in een gebouw mag niet leiden tot afwijking van die voorschriften. Mogen bijvoorbeeld in een gebouw niet meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zijn, dan mag dat tijdens het evenement ook niet.

Incidentele festiviteiten

Uw evenement of feest kan wellicht aangemerkt worden als een zogeheten ‘incidentele festiviteit’, indien onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:
 • de feestlocatie valt onder het activiteitenbesluit en het feest blijft binnen de grenzen van de inrichting
 • u verwacht de geldende geluidsnormen te overschrijden
 • het feest heeft een besloten karakter.
Indien u twijfelt of aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Ontheffingen. Voor meer informatie raadpleeg de incidentele festiviteit.

Tapontheffing

Voor het schenken van zwak-alcoholische dranken heeft u zoals vermeld in de voorwaarden naast een akkoord op uw melding een tapontheffing (artikel 35 DHW) nodig. Wij wijzen u erop dat hiervoor extra tijd nodig is. Houdt u rekening met minimaal drie weken.

Organiseert u een evenement in het Amsterdamse Bos?

Neemt u dan eerst contact op met het Amsterdamse Bos. Telefoon (020) 545 61 50 of raadpleeg: www.amsterdamsebos.amsterdam.nl. In het Amsterdamse Bos heeft u naast een akkoord van de gemeente namelijk ook toestemming van de eigenaar nodig.

Organiseert u een evenement in het Stadshart?

In het Stadshart voert de gemeente een apart evenementenbeleid. Voor het organiseren van een evenement in het Stadshart heeft u een evenementenvergunning nodig, u kunt dus niet volstaan met een melding van het evenement.