Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is bedoeld om leerlingen passend onderwijs te laten volgen.
Het kan gaan om een leerling van een basisschool, het (voortgezet) speciaal onderwijs of een gehandicapte leerling van een basisschool of het voortgezet onderwijs. De ouder of verzorger kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
De regeling kent verschillende onderdelen.
Leerlingenvervoer kunt u aanvragen als uw kind:

Onderwijs volgt op:

Speciaal basisonderwijs op de scholen De Schakel en De Wending.

Speciaal onderwijs:

Clusterscholen 1 tot en met 4, die vallen onder de Wet op de Expertise Centra (WEC)

Bijzonder basisonderwijs:

Onderwijs met een "richting" zoals geloofsovertuiging of levensovertuiging

Ongeacht het soort onderwijs:

Indien bij de leerling sprake is van een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap.
  • Aangepast vervoer per busje organiseert de gemeente:
    • als bijvoorbeeld openbaar vervoer ontbreekt.
    • als een enkele reis met het openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur én het vervoer per busje brengt dit terug tot minimaal helft.
    • als de handicap van uw kind aangepast vervoer vereist. Er is een verklaring van een arts of de school nodig waaruit blijkt dat aangepast vervoer noodzakelijk is. Dat beide ouders werken is niet direct een reden voor aangepast vervoer. Ouders moeten hun werktijden zoveel mogelijk proberen af te stemmen op de situatie.
  • Weekeindevervoer

Aangepast vervoer per busje

De gemeente Amstelveen heeft een contract twee vervoerders. Er is een onderverdeling gemaakt in percelen:
perceel 1 voor het vervoer binnen Amstelveen: Connexxion Taxi Services
perceel 2 voor het vervoer naar scholen buiten Amstelveen: DVG (De Vier Gewesten). DVG is een franchiseorganisatie en maakt gebruik van drie franchisenemers: Verhoef Personenvervoer, Van Der Laan en Taxi Slingerland.

Hoe vraagt u het leerlingenvervoer aan?

Leerlingenvervoer kunt u schriftelijk en aan de balie aanvragen.

Aanvraagformulier

Schriftelijk

U stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met de benodigde documenten en de ingevulde verklaring naar:
Gemeente Amstelveen
ter atentie van het Amstelveenloket
Antwoordnummer 103
1180 BA Amstelveen

Aan de balie

U kunt het aanvraagformulier leerlingenvervoer speciale scholen voor basisonderwijs en de verklaring bij het Amstelveenloket afhalen.
Als de gemeente heeft besloten dat u gebruik kunt maken van leerlingenvervoer, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Dit noemen we de beschikking en die is maximaal één schooljaar geldig.
Ouders van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer ontvangen rond de maand mei automatisch een nieuw aanvraagformulier.

De gemeente beoordeelt eerst de aanvraag, pas daarna kan het leerlingenvervoer ingaan. Het wordt niet achteraf vergoed. De datum waarop het aanvraagformulier door de gemeente is ontvangen is bepalend.

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente dan kunt u uw klacht kenbaar maken via het Amstelveenloket van de gemeente via het klachtenformulier.

Folder en Flyer

Bij toekenning van leerlingenvervoer voor het bezoeken van een basisschool of speciale school voor basisonderwijs kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht.
Dit is het geval wanneer het gecorrigeerd verzamelinkomen van ouders of verzorgers in 2015 tezamen meer dan € 25.650,- bedroeg.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Amstelveen 2015.