Nota Standplaatsenbeleid 2017

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 26 september 2017 de nota ‘Standplaatsenbeleid 2017’ voor inspraak heeft vrijgegeven.

In de beleidsnota is vastgelegd welke afspraken van toepassing zijn op de toelating van standplaatsen en aan welke regels standplaatshouders zich dienen te houden bij het voeren van een standplaats. De voorliggende beleidsnota bevat op onderdelen een herziening van het huidige beleid.

Ter inzage

De nota ‘Standplaatsenbeleid 2017’ ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 18 oktober 2017 tot en met 29 november 2017. De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

- Digitaal
U kunt de nota vinden op de gemeentelijke website op de pagina: nota's of zie download hieronder.

- Papier
De nota ligt gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:
De Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie: Balie bouwen.

Zienswijze

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit onderwerp kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen. U kunt uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken onder vermelding van het zaaknummer. Voor de nota Standplaatsenbeleid is het Zaaknummer: Z-2017/008688

De zienswijze wordt gericht aan:
College van Burgemeester en wethouders
ter attentie van mevrouw S. Zorge
Postbus 4
1180 BA Amstelveen.

Of per email: s.zorge@amstelveen.nl

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
Uw naam en adres
De datum van het indienen
Het zaaknummer
Onderbouwing van uw zienswijze
Let op: U moet uw zienswijze altijd ondertekenen.