Raad stelt programmabegroting 2018 vast

In zijn vergadering van 8 november 2017 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Programmabegroting

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is immers duidelijk wat de gemeente in 2018 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten.

De begroting is opgesteld aan de hand van de zogeheten kadernota uit juli 2017. Centraal uitgangspunt is een Amstelveen waar het goed wonen en werken is. Daarbij is oog voor het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk. De vormgeving van het toekomstgerichte financiële beleid krijgt daarbij aparte aandacht in de vorm van de reserve ‘Sparen vooraf’. Een omslag in het financiële beleid is nodig nu de inkomstenstroom uit de verkoop van gronden opdroogt.

Debat

Tijdens het debat over de begroting gaven de fracties aan blij te zijn met de financiële stand van zaken. Het is belangrijk om voorbereid te zijn op de toekomst, al blijft de besteding van de reserve ‘sparen vooraf’ nog wel een discussiepunt. Bij de bespreking van de begroting kwamen veel onderwerpen aan bod. In het kader van de lokale lastendruk werd gedebatteerd over de onroerendzaakbelasting. De raad stond daarnaast stil bij het thema veiligheid, waarbij aspecten als inbraken, whatsapp buurtpreventie, radicalisering en het gevaar van ondermijning werden belicht. Een ander onderwerp van gesprek was de participatie en de gewijzigde opzet van Mensen maken Amstelveen. Een aantal fracties merkte meer in het algemeen op dat het nodig is om goede stuurinformatie te hebben als raad. Zij willen met de raad in gesprek over de indicatoren die moeten worden opgenomen en gemonitord. Verder is in het debat uitgebreid gesproken over duurzaamheid.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De raad wil dat het college van burgemeester en wethouders een aantal scenario’s uitwerkt voor het energieneutraal maken van alle gemeentelijke gebouwen, waarbij energielabel A of hoger het streven is. Zo geeft de gemeente het goede voorbeeld voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Een motie hiertoe van D66 en BBA werd door een meerderheid van de raad aangenomen.

Eneco Duurzaam Dividendfonds

CDA, SP en ChristenUnie dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) op de begroting in, waarin zij pleitten voor een aparte reserve ‘Eneco Duurzaam Dividendfonds’. De gemeente ontvangt als aandeelhouder van Eneco jaarlijks dividend. De reserve die hiermee gevormd kan worden, kan worden besteed aan effectieve investeringen in duurzaamheid in Amstelveen. Het amendement is door de raad verworpen.

Stemming

De programmabegroting 2018 is vastgesteld door de raad. Alleen de fractie van de SP stemde tegen.