Terugblik raadsvergadering 8 november 2017

De gemeenteraad vergaderde op woensdag 8 november 2017 over meerdere onderwerpen. Tijdens de vergadering werden besluiten genomen over onder andere de programmabegroting, de verordening Jeugdhulp en de Uithoornlijn.

Lijst Spinhoven

Aan het begin van de vergadering gaf Cor Spinhoven aan diep geraakt te zijn door de in zijn woorden schandalige wijze waarop hij binnen de OCA op een niet-verkiesbare plaats op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is gezet. Hij kan en wil zich daarom niet langer inzetten voor de OCA. Hij is uit de fractie van de OCA gestapt en gaat verder als onafhankelijke fractie onder de naam Lijst Spinhoven.

Nora Tang is na deze afsplitsing fractievoorzitter van OCA.

Mondelinge vragen

Aan het begin van de vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen. Tessa van Wijnen (GroenLinks) stelde enkele vragen over het initiatief op de Bergenvaarderstraat tot beschermd dorpsgezicht te maken. Ferry van Groeningen (CDA) en Martin Kortekaas (GroenLinks) hadden vragen over de fietsbrug over de A9. D66 stelde vragen over de recent gehouden verkeerscontrole op het Stadsplein. De vragen zijn door het college beantwoord.

Programmabegroting 2018 en Tarievennota 2018

De raad heeft in de vergadering de programmabegroting 2018 vastgesteld, evenals de bijbehorende Tarievennota 2018. Zie daarvoor het artikel ‘Raad stelt programmabegroting 2018 vast’.

Winkelcentrum Groenhof

De raad heeft in maart 2017 besloten om een strook grond langs de west- en zuidwestgevel van winkelcentrum Groenhof te onttrekken aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. De bezwaren zijn door de Commissie voor de Bezwaarschriften behandeld. De raad heeft het advies van de bezwarencommissie om de bezwaren ontvankelijk doch ongegrond te verklaren overgenomen. Het raadsbesluit van maart 2017 blijft daarmee in stand. Eén van de bezwaarmakers heeft een ingebrekestelling ingediend, omdat niet tijdig is beslist op het bezwaar. De raad heeft een besluit genomen over de hoogte van de verschuldigde dwangsom.

Verordening Jeugdhulp 2018

De raad heeft de Verordening Jeugdhulp 2018 vastgesteld. Daarbij heeft de raad op initiatief van GroenLinks aangedrongen op keuzevrijheid voor de jeugdigen en/of hun ouders waar het gaat om wie hen ondersteunt bij het opstellen van het perspectiefplan. De motie is unaniem door de raad aangenomen.

Uithoornlijn

In december 2016 heeft de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam ingestemd met het voorstel om de Amstelveenlijn door te trekken naar Uithoorn. Om deze Uithoornlijn mogelijk te maken, is uitbreiding van het opstelterrein noodzakelijk. De raad heeft ingestemd met een voorstel voor deze uitbreiding en brengt dat als advies over aan de regioraad.

Aankoop twee woningen Oude Dorp

De snelweg A9 wordt ter hoogte van het Oude Dorp overkapt. Het gebied wordt herontwikkeld. De raad heeft ingestemd met de aankoop van twee woningen in het Oude Dorp om deze herontwikkeling mogelijk te maken. Het gaat om de woningen aan de Dr. Schaepmanlaan 1 en 3.

Videoverslag

Van de raadsvergadering is een videoverslag beschikbaar op http://amstelveen.raadsinformatie.nl.