BIZ: Samenwerken via een Bedrijveninvesteringszone

Uw winkelstraat aantrekkelijker maken voor klanten of kosten besparen door gezamenlijk de afvalverwerking te regelen op uw bedrijventerrein kan via een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een gebied waar ondernemers samenwerken aan de verbetering van hun omgeving. Bijvoorbeeld door samen evenementen te organiseren, feestverlichting aan te schaffen of beveiliging te regelen.

Om dit mogelijk te maken heft de gemeente jaarlijks een bedrag. De opbrengst van deze heffing wordt uitgekeerd in de vorm van een subsidie. Hiermee kunt u samen met de andere ondernemers in uw gebied investeren in leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. De gemeente doet zo’n heffing op verzoek van de ondernemers en pas als bij een draagvlakmeting een grote meerderheid van de ondernemers voor de heffing heeft gestemd. De ondernemers bepalen in overleg met de gemeente wat de grenzen zijn van het gebied waar de heffing plaats vindt, wie de heffing moeten betalen en hoe hoog het bedrag is. Een BIZ wordt ingesteld door de gemeenteraad.

Zowel binnen een winkelgebied als op een bedrijventerrein of in een kantorengebied kunnen ondernemers de gemeente vragen het gebied aan te wijzen als BIZ. Om het bedrag te kunnen heffen en de subsidie te kunnen uitkeren moeten de ondernemers hiertoe een BIZ-vereniging of -stichting oprichten. Deze vereniging of stichting stelt jaarlijks een activiteitenplan op. De gemeente toetst of dit plan in overeenstemming is met de wet. Via een uitvoeringsovereenkomst maken de ondernemers en de gemeente duidelijke afspraken over elkaars verantwoordelijkheden.

BIZ-verenigingen in Amstelveen

In 2016 zijn in Amstelveen 5 BIZ-verenigingen opgericht in de volgende gebieden:
 • Amsterdamseweg
 • Kostverlorenhof
 • Oude Dorp
 • Van der Hoop laan

Draagvlakmeting 2017

De draagvlakmeting vindt plaats tussen 6 februari en 2 maart 2017. Alle ondernemers in het gebied ontvangen een stembiljet met antwoordenvelop, uitleg over de draagvlakmeting en informatie van de BIZ-vereniging over het plan. De volledige BIZ-plannen liggen ter inzage bij de bestuursleden in de BIZ-gebieden.
Op donderdag 2 maart 2017 om 17:00 uur sluit de draagvlakmeting. Uitsluitend de stembiljetten die op dat moment in het bezit zijn van de gemeente tellen mee bij het vaststellen van de uitslag. Na het tellen van de stemmen wordt de uitslag vastgesteld door het college van B en W.

Indien er sprake is van voldoende draagvlak dan treden de BIZ-zen in werking per 1 januari 2017. In dat geval heeft minstens 50% van de ondernemers zich tijdens de stemming uitgesproken en is minstens 67% voor. Indien de BIZ-bijdrage een percentage is van de WOZ-waarden dan is aanvullend de opgetelde WOZ-waarde van de voorstemmers hoger dan die van de tegenstemmers.

Wat zijn de voordelen van een BIZ?

Met een BIZ kunt u samen met collega ondernemers geld en tijd steken in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van het gebied en daarmee de concurrentiepositie en omzet verbeteren. Alle ondernemers betalen mee en profiteren mee van de verbeteringen in het gebied. Als een grote meerderheid van de ondernemers voor een BIZ heeft gestemd wordt de bijdrage geheven door de gemeentelijke belastingdienst. Het opgehaalde bedrag wordt overgemaakt op de rekening van de BIZ-vereniging of – stichting. Iedere ondernemer in het gebied moet deze heffing betalen. Er is dus geen sprake van zogenaamde free riders.

Een BIZ vereist een onderbouwd BIZ-plan en een jaarlijks activiteitenplan, waardoor wordt gewerkt vanuit een lange termijn visie. Ondernemers die samen een BIZ oprichten zijn 5 jaar verzekerd van vooraf bepaalde inkomsten waarmee activiteiten gefinancierd kunnen worden. Daardoor kunnen lange termijn projecten worden gepland. Stabiliteit en continuïteit maken een BIZ-vereniging een volwaardige partner voor (commerciële) partners, de gemeente en bewoners. De BIZ maakt het mogelijk om gezamenlijk goedkoper en effectiever te investeren en collectief diensten aan te besteden. Voorbeelden zijn het gezamenlijk inkopen en regelen van afvalverwerking, beveiliging, schoonmaak en aankleding en promotie in de winkelstraat. Om meer bezoekers naar uw winkelstraat te trekken kunt u samen met andere winkeliers evenementen organiseren of online marketing activiteiten opzetten.

Wat moet u doen om een BIZ op te richten?

Om een BIZ te kunnen instellen moeten zowel de ondernemers als de gemeente een aantal zaken regelen. Het initiatief ligt bij u als ondernemer. Samen met ondernemers in uw gebied richt u een BIZ-vereniging of –stichting op, maakt u een BIZ-plan en peilt u het informele draagvlak bij de andere ondernemers in de omgeving. In overleg met de gemeente en Gemeentebelastingen Amstelland geeft u de grenzen van het gebied aan en bepaalt u de bijdrage per ondernemer.

De gemeente toetst de statuten van uw vereniging of stichting en het BIZ-plan aan de wet, waarin is bepaald waar de BIZ-inkomsten voor kunnen worden aangewend. De BIZ-heffing kan worden ingezet voor activiteiten in de openbare ruimte, die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van het gebied. Ook bijvoorbeeld informatie op internet en online winkelen kan hieronder vallen.

In een uitvoeringsovereenkomst worden de afspraken tussen de BIZ en gemeente geregeld. De achterliggende gedachte hiervoor is dat de doelstellingen en activiteiten van een BIZ complementair zijn aan de huidige activiteiten die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte. Vervolgens stelt de gemeenteraad de verordening vast en voert de gemeente een formele draagvlakmeting uit. Alle bijdrageplichtigen in een gebied ontvangen een stembiljet. Voor het instellen van een BIZ moet minstens 50% van de ondernemers zich tijdens de stemming hebben uitgesproken en van alle uitgebrachte stemmen moet minstens 67% voor de instelling van de BIZ-vereniging zijn. Indien er geen gelijke bijdrage per ondernemer wordt geheven en de BIZ-bijdrage een percentage is van de WOZ-waarde, dan dient aanvullend de opgetelde WOZ-waarde van de voorstemmers hoger te zijn dan die van de tegenstemmers.

Indien er sprake is van voldoende draagvlak en het college dit bekend heeft gemaakt, treedt de verordening per 1 januari in werking. De bijdragen worden na aftrek van de perceptiekosten uitgekeerd aan de verenigingen in de vorm van een subsidie. De subsidie jaarlijks aanvragen op basis van een activiteitenplan en verantwoorden via een financieel jaarverslag. De BIZ stopt na 5 jaar. Na deze 5 jaar kan door middel van een nieuwe verordening en een nieuwe draagvlakmeting een nieuwe BIZ worden ingesteld.

Samengevat:

 • De gemeenteraad stelt een BIZ in. De gemeenteraad doet dat alleen op verzoek van de ondernemers en nadat een grote meerderheid van de ondernemers zich in een schriftelijke stemming hiervoor heeft uitgesproken.
 • Ondernemers in een BIZ betalen jaarlijks een bedrag dat wordt geïnd door de gemeentelijke belastingdienst en als subsidie wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting.
 • De hoogte van het bedrag en de grenzen van het gebied worden bepaald door de ondernemers.
 • De lasten worden gelijk verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen.
 • Doordat iedereen meebetaalt, komen collectieve investeringen van ondernemers in hun winkelstraat of bedrijventerrein gemakkelijker van de grond.
 • De BIZ levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat in de winkelstraat of op het bedrijventerrein, door verbetering van het aanzien van het gebied, het verbeteren van de veiligheid en de uitstraling van het gebied.
 • De ondernemers maken via de uitvoeringsovereenkomst duidelijke afspraken maken met de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden.

Downloads

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Leising (m.leising@amstelveen.nl) en Tom van Dijk (t.van.dijk@amstelveen.nl) of (020) 540 49 11