Leerplicht, verlof

De leerplichtwet kent een aantal vrijstellingen van schoolbezoek. Een jongere kan of hoeft de school niet te bezoeken in geval van ziekte, schoolsluiting en bij vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet regels voor vrijstelling wegens andere bijzondere omstandigheden. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden.

Wilt u extra verlof in verband met religieuze verplichtingen aanvragen?

Hier wordt één dag per verplichting vrij voor gegeven. Als uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, meldt u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school.

Wilt u met uw kind(eren) op vakantie onder schooltijd?

Als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan vanwege uw beroep mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind tien dagen vrij geven. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert naast de aanvraag een werkgeversverklaring waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken, in bij de directeur van de school. Verlofaanvragen die meer dan tien dagen beslaan, worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt hierover, na de mening van de directeur te hebben gehoord, een besluit.

Wat zijn de voorwaarden?

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was
 • Verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan
 • Verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Mocht door ziekte tijdens de vakantie een leerling later op school komen, dient u een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen. Hieruit moet de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Dit voorkomt misverstanden.

Wat zijn 'andere gewichtige omstandigheden' op basis waarvan u verlof kunt aanvragen?

 • Verhuizing van het gezin
 • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar;
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Welke omstandigheden zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden'?

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • De andere kinderen uit het gezin zijn vrij.
Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient u minimaal acht weken van te voren in bij de directeur.
Download onderstaande folder over leerplicht voor meer informatie. Deze is ook verkrijgbaar op scholen en bij de leerplichtambtenaar.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen met de leerplichtambtenaar van de afdeling Jeugd en Samenleving:
 • dhr. H.L. van de Velden, Leerplichtambtenaar Amstelveen en Aalsmeer
 • mw. M. Vermeulen, Leerplichtambtenaar Amstelveen en Aalsmeer
 • dhr. D. Tijsterman, Leerplichtambtenaar Amstelveen en Aalsmeer
 • mw. S. Fakhrai Balutch, Leerplichtambtenaar Amstelveen en Aalsmeer
 • of met mw. J. Schmidt, Leerplichtambtenaar voor de regio Amstelland (mbo 16-18 jaar)
Telefoon (020) 540 49 11
Meer informatie over de leerplicht kunt u vinden op de pagina 'extra informatie leerplicht'.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met het besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij degene die het besluit heeft genomen. Als de leerplichtambtenaar de beslissing genomen heeft, kunt u uw bezwaar sturen naar:

De leerplichtambtenaar
Afdeling Jeugd en Samenleving
Postbus 4
1180 AB Amstelveen.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
 • Naam en adres van belanghebbende
 • Dagtekening (datum)
 • Omschrijving van het besluit dat is genomen
 • Argumenten waarom u niet akkoord gaat met het besluit.
Wanneer het bezwaar niet door u wordt ondertekend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

Hoe verloopt de bezwaarprocedure?

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. U krijgt schriftelijk bericht van het besluit dat is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient, is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.