Duurzaamheidsfonds

Wat is het Duurzaamheidsfonds?

Om initiatieven te ondersteunen heeft Amstelveen het Duurzaamheidsfonds opgericht. U kunt een subsidie of lening ontvangen om uw initiatief te realiseren. Zodat het niet bij ideeën blijft maar projecten uitgevoerd kunnen worden! Daarnaast kan de gemeente u ondersteunen met kennis en haar netwerk.

Voor welke initiatieven?

Het Duurzaamheidsfonds staat open voor bewonersgroepen, VvE’s, bedrijven en organisaties die een initiatief ontwikkelen dat bijdraagt aan energiebesparing of de opwekking van duurzame energie in de gebouwde omgeving in Amstelveen, met name particuliere woningen. Het initiatief moet zich richten op meerdere woningen, gebruikers of gebouwen en daadwerkelijk zorgen voor reductie van CO2-uitstoot op het grondgebied van Amstelveen.

Subsidies en leningen

De gemeente geeft subsidie voor de opstart van nieuwe verduurzamingsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsonderzoek, opstart-, en onderzoeksactiviteiten. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 20.000,- euro.
De gemeente kan een lening verstrekken voor de uitvoering van activiteiten indien de financiering niet (volledig) via eigen middelen, opbrengst of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd. Deze lening bedraagt minimaal € 5.000,- tegen een rente van 1,5%. De lening is bedoeld voor activiteiten waarvan de kosten vooruitlopen op de opbrengsten, en die een waardevolle bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Amstelveen, met name particuliere woningen.

Onderaan deze pagina vindt u in pdf het aanvraagformulier en de nadere regels voor zowel de subsidie als de lening.

Aanjager Duurzaamheidsfonds Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft een Aanjager Duurzaamheidsfondsen aangesteld. Zij ondersteunt initiatiefnemers bij het opstellen van de aanvraag voor een subsidie of lening en brengt hen in contact met mogelijke samenwerkingspartners binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Wilt u een aanvraag indienen?
Neem dan eerst contact op: Carina Dijkhuis, c.dijkhuis@amstelveen.nl, 06-10942777.

Waarom start de gemeente het Duurzaamheidsfonds Amstelveen?

Gemeente Amstelveen wil in 2040 onafhankelijk van fossiele energiebronnen zijn. Veel inwoners en organisaties vinden dit ook belangrijk. De gemeente kan dit doel niet alleen bereiken en stimuleert daarom initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties. Met het Duurzaamheidsfonds kunnen goede initiatieven daadwerkelijk worden gerealiseerd door haalbaarheidsonderzoeken en financiering mogelijk te maken.

Voor wie is het fonds?

Het fonds is bedoeld voor initiatieven die zich richten op meerdere woningen, gebruikers of gebouwen. Het moet gaan om bestaande gebouwen, geen nieuwbouw. Het fonds is niet bedoeld voor individuele woningeigenaren. Zij kunnen terecht bij Energieloket Amstelveen en de landelijke Energiebespaarlening. Het fonds is ook niet bedoeld voor individuele bedrijfspanden, wij kunnen u wel doorverwijzen naar partijen die u verder kunnen helpen.

Mogelijke initiatieven

Initiatiefnemer Subsidie voor bijvoorbeeld: Lening voor bijvoorbeeld:
VvE’s Haalbaarheidsonderzoek, opnemen energiemaatregelen in meerjarenonderhoudsplan, betrekken bewoners Uitvoering maatregelen (tenzij deze uit eigen middelen en/of de nationale energiebespaarlening gefinancierd kunnen worden)
Bewonersgroep / organisaties/ stichtingen / verenigingen/co-operaties Ontwikkelen wijkaanpak, samenwerking met zakelijke partners juridisch vastleggen, marktonderzoek bij doelgroep, haalbaarheidsonderzoek collectief zonnepanelenproject Voorfinanciering zonnepanelen of energiebesparende maatregelen
Bedrijven, zoals bouwbedrijven, installatiebureaus, energie-adviseurs enzovoorts Ontwikkelen productmarktcombinatie (PMC), marktonderzoek of aanpak, bijvoorbeeld gericht op specifiek marktsegment (VvE’s, lintbebouwing, monumenten, vooroorlogse bouw, enzovoort) of collectief zonnestroomproject Voorfinanciering kosten om de aanpak te realiseren, mogelijkheid om afnemers een afbetalingsregeling aan te bieden
Eigenaar van huurwoningen Voorfinanciering van maatregelen, bijvoorbeeld om maatregelen eerder uit te voeren dan gepland of om meerdere maatregelen tegelijk uit te voeren
Monumenten met woonfunctie Haalbaarheidsonderzoek geschikte aanpak voor vergelijkbaar blok woningen Blok woningen: in overleg via duurzaamheidsfonds

Overige relevante informatie

Informatie over subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelen, zowel lokaal, provinciaal als landelijk: Particuliere huiseigenaren en VvE’s;
Regionaal Energieloket voor particuliere huiseigenaren;
Energiebespaarlening voor particuliere huiseigenaren en VvE’s;
Subsidie energiebesparing Eigen Huis voor VvE’s (NB regeling is uitgeput voor individuele woningen, alleen nog beschikbaar voor VvE’s);
Investeringssubsidie duurzame energie voor particuliere woningen en VvE’s; voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels;
SVn: Stimuleringslening;
Groene daken subsidie gemeente Amstelveen .

Voorbeelden fondsprojecten

Collectieve zonnepanelen

Een groep bewoners wil een coöperatie oprichten om op het dak van een school zonnepanelen te plaatsen. Leden van de coöperatie, bijvoorbeeld bewoners uit de buurt, investeren in de zonnepanelen en krijgen in ruil daarvoor stroom van de zonnepanelen. De groep bewoners kan subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek om een coöperatie op te richten, te onderzoeken of de dakconstructie voldoet, afspraken met de dakeigenaar te maken en interesse te peilen bij potentiële leden van de coöperatie. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het project kansrijk is, kan een lening worden aangevraagd voor de kosten die niet gedekt kunnen worden uit bijdragen van de leden (via crowdfunding) en/of de voorfinanciering van de zonnepanelen.

Verduurzamen VvE

Een VvE wil energiebesparende maatregelen aan het gebouw nemen. De VvE kan subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Bijvoorbeeld advies van een energieadviseur over geschikte maatregelen, mogelijk combinatie met (voorgenomen) groot onderhoud en indicatie van de kosten. De VvE kan een lening aanvragen voor de uitvoering van de maatregelen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds of, indien dit niet mogelijk is, bij het Duurzaamheidsfonds van gemeente Amstelveen.

Ontwikkelen product-marktcombinatie

Bedrijven, bijvoorbeeld bouw- en installatiebedrijven kunnen een product-marktcombinatie (PMC) ontwikkelen. Gezamenlijk kunnen ze dan een aanpak ontwerpen en aanbieden voor een specifiek segment van de woningbouw, zoals VvE’s, lintbebouwing, jaren dertig woningen of monumenten. Samenwerking met bewonersinitiatieven juichen wij erg toe.
Een voorbeeld: een architect, energie-adviseur, aannemer en glasbedrijf maken gezamenlijk een ontwerp voor vervanging van enkel glas door isolatieglas in monumenten, met behoud van de esthetische kwaliteit van de woningen. Eventueel ontwikkelen ze hierbij ook een afbetalingsregeling voor klanten (huiseigenaren). Ze leggen de onderlinge afspraken vast met hulp van een jurist. Dit gedeelte kan in aanmerking komen voor subsidie. Vervolgens organiseren zij, bij voorkeur samen met een bewonersgroep, een collectieve inkoopactie voor dit glas. Via de stimuleringslening kunnen zij de voor-financiering regelen van de inkoop en de lening aflossen nadat de huiseigenaren hebben betaald.